www.alfkvam.no

Båndtekking av gesimser

Alle gesimser på gammelt bygg skal båndtekkes ved Syrstadeng bil. Dette arbeidet startet i midten av august